logo cube adventure
Doświadczenie wspinaczki w Słowackim Raju.

Sprzęt Ferrata


Warunki ogólne Cube AdventureAllgemeine Geschäftsbedingungen Vermietung CUBEADVENTURE.sk

I. Podstawowe postanowienia

Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej OWU) regulują stosunki pomiędzy stronami umowy najmu, z jednej strony: Pohoda Services sro, ID: 45966371, NIP: 2023172701, NIP: SK2023172701, Operacje: TIC Čingov CUBE ADVENTURE, Čingov 1149, 052 01 Spišské Tomášovce, Chata na Rázcestí, Čingov 1152, 052 01 Spišské Tomášovce., Jako sprzedający (zwany dalej "wynajmującym"), az drugiej strony jest najemcą (dalej zwany jako „najemca”). Najemca składając zamówienie potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi OWS

II. Umowa najmu

Umowa najmu powstaje poprzez wysłanie zamówienia do najemcy i odebranie zamówienia przez wynajmującego. Wynajmujący niezwłocznie potwierdzi najemcy tę akceptację e-mailem informacyjnym na podany adres e-mail, jednak potwierdzenie to nie ma wpływu na zawarcie umowy. Wynikająca z umowy umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana tylko za porozumieniem stron lub z przyczyn prawnych. Wyjątek od tej procedury opisano w punkcie VI. Zamawianie.

Zawarta umowa jest archiwizowana przez leasingodawcę przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu jej pomyślnego wykonania i nie jest dostępna dla nieuczestniczących osób trzecich.

Zawierając umowę leasingu, leasingodawca zobowiązuje się do wydzierżawienia leasingobiorcy wybranego sprzętu sportowego będącego przedmiotem leasingu, a kupujący zobowiązuje się do przejęcia wybranego sprzętu sportowego i zapłacenia leasingodawcy ceny najmu. Wynajmujący przekazuje najemcy sprzęt sportowy, sprawdzony przez mechanika lub. operatora, w stanie gotowym do użycia.

III. Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Wynajmujący oświadcza, że ​​wszystkie dane osobowe są poufne i będą wykorzystane wyłącznie w celu wykonania umowy z Najemcą. Żadne z podanych danych osobowych nie zostaną w inny sposób ujawnione, przekazane podmiotom trzecim itp., Poza wymienionymi poniżej wyjątkami oraz sytuacjami związanymi z dystrybucją lub płatnością związaną z zamówioną usługą (podanie imienia i nazwiska, numeru konta).

Wynajmujący działa w taki sposób, aby osoba, której dane dotyczą, nie naruszała przysługujących jej praw, w szczególności prawa do poszanowania godności ludzkiej, a także dba o ochronę przed nieuprawnioną ingerencją w życie prywatne i osobiste osoby, której dane dotyczą. Wszystkie dane osobowe, które najemca dobrowolnie przekazuje wynajmującemu w celu realizacji zamówienia, są gromadzone, przetwarzane i archiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Słowackiej, w szczególności ustawą nr. 122/2013 Sb., O ochronie danych osobowych, w aktualnym i skutecznym brzmieniu, jest to przede wszystkim imię, nazwisko, adres, data urodzenia i / lub numer urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, podpis lub podpis biometryczny. Najemca wyraża zgodę Sprzedawcy na gromadzenie i przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy najmu oraz weryfikacji jego zdolności kredytowej, wiarygodności i morale płatniczego, do czasu pisemnego oświadczenia Najemcy o niezgodności z tym przetwarzaniem przesłanego na adres adres. w takim przypadku oświadczenie uważa się również za złożone w formie elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się tutaj.

Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, w tym prawo żądania wyjaśnienia i usunięcia błędnego stanu oraz inne uprawnienia ustawowe w stosunku do tych danych. Leasingodawca może dalej przetwarzać tzw Pliki „cookies”, które ułatwiają świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z przepisami dyrektywy 95/46 / WE w sprawie stosowania plików „cookies” lub podobnych narzędzi oraz służą zapoznaniu użytkowników z informacjami przechowywanymi w urządzeniu końcowym, z którego korzystają , kaktusbike. w tym celu określa odrębne warunki stosowania plików cookies. Użytkownicy mają możliwość odmowy wyrażenia zgody na przechowywanie plików „cookies” lub podobnych narzędzi na ich urządzeniach końcowych, na przykład poprzez uruchomienie funkcji przeglądania incognito w ich przeglądarce.

W związku z zapobieganiem działalności przestępczej i minimalizacją szkód, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia najemcy utworzonego z zablokowanego adresu IP, jeżeli ten adres IP znajduje się na tzw. czarna lista. W przypadku problemów z zamówieniem najemca może skontaktować się z wynajmującym poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się tutaj lub telefonicznie.

IV. Godziny pracy

Sprzęt sportowy można wypożyczyć i oddać w godzinach otwarcia, a dokładniej pn - nd: 07:00 - 18:00, w sklepie TIC Čingov CUBE ADVENTURE, Čingov 1149, 052 01 Spišské Tomášovce lub Chata na Rázcestí, Čingov 1152, 052 01 Spišské Tomášovce. W przypadku awarii systemu informatycznego lub siły wyższej sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie godzin pracy.

V. Cena

W systemie zamówień zawsze są aktualne i aktualne ceny. Ceny są ostateczne.

Najemca wypożycza towar po cenie obowiązującej w momencie składania zamówienia. Najemca ma możliwość zapoznania się z ceną całkowitą oraz wszystkimi innymi opłatami przed złożeniem zamówienia. Cena ta zostanie podana w zamówieniu oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia towaru. Najemca ma możliwość zapoznania się z faktem przed złożeniem zamówienia, przez jaki czas obowiązuje oferta lub cena. Najemca przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić przypadki, w których między Wynajmującym a Najemcą nie zostanie zawarta żadna umowa, zwłaszcza jeśli Najemca zamawia towar po błędnie opublikowanej cenie z powodu błędu w wewnętrznym systemie informacyjnym Wynajmującego. W takim przypadku Wynajmujący informuje o tym fakcie Kupującego.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo prehlásiť zmluvu o nájme za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude nájomca informovaný. Nájomca berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže zmluva o nájme platne vzniknúť.

VI. Warunki dostarczenia

Istnieje możliwość zamówienia na stronie www.cubeadventure.sk lub osobiście w siedzibie sprzedawcy.

VII. Postanowienia końcowe

Wynajmujący akceptuje następujące warunki płatności:

Płatność gotówką do 5000 euro przy odbiorze przedmiotu najmu w punkcie wydania, płatność za pośrednictwem terminala płatniczego przy odbiorze towaru w miejscu wydania (karta płatnicza) lub przez bramkę płatniczą na stronie www. cubeadventure.sk

Informacji rozliczeniowych kupującego nie można zmienić z mocą wsteczną po wysłaniu zamówienia.

VIII. Warunki dostarczenia

Wynajmujący zapewnia odbiór osobisty tylko w miejscu wystawienia. Bez przedłożenia jakichkolwiek dokumentów typu OP (dowód osobisty, paszport), wynajmujący może odmówić wydania towaru.

IX. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory między wynajmującym a najemcą mogą być również rozstrzygane na drodze pozasądowej. W takim przypadku kupujący-konsument może skontaktować się z podmiotem pozasądowego rozstrzygania sporów, takim jak Słowacka Inspekcja Handlowa. Wynajmujący zaleca, aby Najemca w pierwszej kolejności skorzystał z kontaktu pod adresem Pohoda Services s.r.o., Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves, info ° cubeadventure.sk w celu rozwiązania sytuacji przed pozasądowym rozstrzygnięciem sporu.

Niniejsze Ogólne Warunki są ważne i obowiązują od 01.06.2020. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany OWU bez wcześniejszego powiadomienia.


Opłaty za anulowanie

W przypadku odwołania wiążącej rezerwacji przez najemcę, Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą za anulowanie obowiązującej rezerwacji (opłata za anulowanie) w wysokości:

  • 30 dni lub więcej przed pobraniem: bezpłatnie
  • od 29 do 15 dni przed dniem zbiórki: 50% całkowitej kwoty wynajmu
  • od 14 do 7 dni przed dniem odbioru: 65% całkowitej kwoty wynajmu
  • od 6 do 3 dni przed dniem odbioru: 80% całkowitej kwoty wynajmu
  • 2 dni do dnia rozpoczęcia najmu 100% całkowitej kwoty za wynajem
Share:
logo cube adventure
Aktywny wypoczynek
w SŁOWACKIM RAJU
Wypożyczalnia Cube Zestawy Ferrata Ferrata dziecieca Ebajky Rowery Kajak Loty widokowe Cennik Rezerwacja
HOTLINE Top